010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Op De Acker mag je er zijn

Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren we kinderen op een goede, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ieder kind is anders en verschillen mogen er zijn. Zo zetten we ons actief in om pesten te voorkomen. Respect vormt de basis voor de omgang met elkaar. Daarnaast vormt een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar. Voor het bevorderen van het sociaalpedagogische klimaat binnen de klas werken wij op onze school met Kanjertraining, een methode voor het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Onderwijs gericht op de toekomst

Op De Acker krijgen de kinderen van groep 4 t /m 8 geïntegreerd zaakvakkenonderwijs met de methode Blink. Deze nieuwe methode biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek) in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van losse vakken.

Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng.

De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21ste-eeuwse vaardigheden worden gedekt.

Onze leerlingen

Klimopklas

Voor onze meerbegaafde leerlingen hebben wij een eigen klimopklas opgericht, waar ze een keer per week bij elkaar komen.
Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen van andersoortige vaardigheden, zoals creatief denken, presenteren en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Er zijn klimopklassen voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Daarnaast is er een Spectrum-brede prismaklas voor excellente leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Een dagdeel per week komen zij bij elkaar
om les te krijgen.

Prismaklas

Oog voor talenten in de Prismaklas. Op Spectrum-scholen hechten we heel veel waarde aan goed, toekomstgericht onderwijs. Maar voor sommige kinderen is het niveau nog te gemakkelijk. Zij beheersen de leerstof heel snel en hebben op basis van hun talenten een andere aanpak nodig. Voor deze hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben we een speciaal leerprogramma ontwikkeld, de zogenaamde Prismaklas. Een klas waarin deze kinderen tot hun recht komen door uitdagend onderwijs, speciaal afgestemd op wat zij nodig hebben. De Prismaklas komt één dagdeel per week (op dinsdag of woensdag) bij elkaar in CBS Boterdorp in Bergschenhoek en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de Spectrum-scholen zitten. In de Prismaklas trekken hoog- en meerbegaafde leerlingen samen op, worden zij begrepen en krijgen zij de aandacht die ze nodig hebben om te groeien.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. Iedere groep wordt vertegenwoordigd door een jongen en een meisje. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar, o.l.v. de directeur, om over voor hen relevante zaken betreffende school te praten. Dit kan bijv. gaan over het plein, pestgedrag, spelmateriaal, veiligheid, etc. Via de weekbrief houden wij ouders op de hoogte van de onderwerpen die besproken worden.

Onderwijsgericht op eigen onderwijsbehoefte

Wij willen ieder kind het beste uit zichzelf laten halen. Daarom werken leerlingen voor elk vak op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren. Daarna wordt uitgelegd hoe de kinderen dat kunnen aanpakken.

Leerlingen die de opdracht al begrijpen gaan direct aan de slag. Deze kinderen krijgen ook extra werk, op een hoger niveau. De leerkracht geeft de rest van de groep een duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht.

Tijdens het werken mogen kinderen elkaar helpen. Hierdoor leren kinderen samenwerken en om hulp vragen. Aan het eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind elke dag de juiste, nieuwe dingen leert.

De onderbouw op De Acker

Aan het begin van hun schoolcarrière krijgen de kinderen een brede basis aangeleerd via het ontwikkelingsgericht onderwijs. Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen op onze school bewust samen les, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Hierbij staat het spel centraal. Spelenderwijs komen kinderen in aanraking met het rollenspel, taalontwikkeling, wiskundeactiviteiten en leesactiviteiten.

Daarnaast is de kleine kring een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Dit houdt in dat tijdens het spelen de leerkracht met een kleiner groepje kinderen aan de slag gaat en zo goed kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind.

Ook werken we met verteltafels, waarin steeds een ander prentenboek centraal staat. Zo ontwikkelen kinderen op een speelse manier hun woordenschat en taalgevoel.

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Op
onze school zijn alle leerkrachten gecertificeerd om Kanjertraining te geven en mogen wij ons per 1 maart 2019 een Kanjerschool noemen omdat de leerkrachten alle scholing doorlopen hebben.

Extra begeleiding

In onze school zijn een intern begeleider, een gedragsspecialist, bouwspecialisten, een remedial teacher, een jeugdcoach, een ICT-coördinator en meerdere anti-pest coördinatoren werkzaam. Wij bieden op onze school extra begeleiding aan leerlingen die hulp nodig hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In overleg met ouders en leerlingen krijgt de leerling in de klas extra instructie en begeleiding. Ook kunnen kinderen gedurende een korte periode buiten de klas extra ondersteuning krijgen van de Remedial Teacher.

Kanjertraining

Waaruit onze kanjertraining is opgebouwd en welke doelen dit heeft voor het kind.

Wat Kanjertraining is

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Opbouw van de lessen

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Onderwijssysteem

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Op onze school zijn alle leerkrachten gecertificeerd om Kanjertraining te geven en mogen wij ons per 1 maart 2019 een Kanjerschool noemen omdat de leerkrachten alle scholing doorlopen hebben.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.