010 - 521 15 55 info.cbsdeacker@spectrum-spco.nl

Activiteitencommissie (AC)

Voor zowel de locatie Groeneweg als Stampioendreef is een activiteitencommissie actief. Deze activiteitencommissies werken samen en voeren diverse taken voor en in samenwerking met school uit, zoals het organiseren van diverse activiteiten voor het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, sportdagen en schoolfotograaf

De Acker-Social-schools-app

Medezeggenschapsraad (MR)

Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in de beleidsplannen ook worden gehaald.

Wat houdt de MR in?

De MR is de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders binnen de Acker. Door een actieve opstelling als medezeggenschapsraad, willen wij een betekenisvolle gesprekspartner zijn voor directie en bestuur. Op basis van de uitgangspunten voor Christelijk onderwijs willen wij een betekenisvolle bijdrage leveren aan een verdere groei van de professionele leeromgeving die aansluit bij de eisen van de huidige tijd, zowel voor leerlingen als medewerkers.

Onze verandervisie sluit aan bij hetgeen hierover binnen Spectrum en de Acker is verwoord:
Vanuit een gedeelde visie stel je doelen, vanuit de doelen ontwikkel je concrete plannen en die voer je uit. Wat goed lukt, borg je en deel je met anderen. Wat niet goed lukt, verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het wel succesvol is.

Wie maken deel uit van de MR?

De MR bestaat uit drie leerkrachten en ouders. Leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad hebben in principe zitting voor 3 jaar. De secretaris onderhoudt de lijst aan- en aftreden.
op de eerste vergadering taakverdeling vaststellen

Namens personeel:

  • Anja Westerhof (voorzitter)
  • Ilse Rothuizen
  • Yolanda Otterloo

Namens ouders:

  • Carla Oudshoorn
  • Patrick Hofman
  • Shirley van de Berg

Uitgangspunt is om de bezetting van de MR zo gelijk mogelijk te verdelen over de 2 locaties van CBS de Acker.

Wat doet de MR?

De directeur van de school heeft een adviserende stem in de medezeggenschapsraad.

Een van de leden vertegenwoordigt onze MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de zeven Protestants Christelijke scholen van onze stichting. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken, zoals het goedkeuren van een formatieplan, zorgplan en andere bovenschoolse zaken. Op de website van onze school zijn de notulen van de MR te lezen.

Daarnaast is er een PGMR waar de belangen van het personeel en de zaken daaromtrent worden besproken. Hier zit een van de personeelsleden in.

Het postadres van de raad is:
Postbus 117, 2660 AC Bergschenhoek.

Tevens hebben we een mailadres: mr.deacker@spectrum-spco.nl 

De Acker - lesinhoud

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Geïnteresseerd in onze school?

Wij komen graag met je in contact. Maak een afspraak of vraag een rondleiding aan en wij verwelkomen je op De Acker.