CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

MR

Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in de beleidsplannen ook worden gehaald.
 
De MR is de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders binnen de Acker. Door een actieve opstelling als medezeggenschapsraad, willen wij een betekenisvolle gesprekspartner zijn voor directie en bestuur. Op basis van de uitgangspunten voor Christelijk onderwijs willen wij een betekenisvolle bijdrage leveren aan een verdere groei van de professionele leeromgeving die aansluit bij de eisen van de huidige tijd, zowel voor leerlingen als medewerkers.
 
Onze verandervisie sluit aan bij hetgeen hierover binnen Spectrum en de Acker is verwoord:
Vanuit een gedeelde visie stel je doelen, vanuit de doelen ontwikkel je concrete plannen en die voer je uit. Wat goed lukt, borg je en deel je met anderen. Wat niet goed lukt, verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het wel succesvol is.

De MR bestaat uit drie leerkrachten en ouders. Leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad hebben in principe zitting voor 3 jaar. De secretaris onderhoudt de lijst aan- en aftreden.
op de eerste vergadering taakverdeling vaststellen

Namens personeel:

Anja Westerhof (voorzitter)
Joyce Gepkens
Ilse Rothuizen

Namens ouders:
Menko Nieland (vice voorzitter, Meike, Joris en Tobias ) 
Patricia van den Bogerd (ouder van Lana groep )
Shirley van de Berg  ouder Lex  en Maaike 

Uitgangspunt is om de bezetting van de MR zo gelijk mogelijk te verdelen over de 2 locaties van CBS de Acker.
 
De directeur van de school heeft een adviserende stem in de medezeggenschapsraad.

Een van de leden vertegenwoordigt onze MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de zeven Protestants Christelijke scholen van onze stichting. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken, zoals het goedkeuren van een formatieplan, zorgplan en andere bovenschoolse zaken. 
Op de website van onze school zijn de notulen van de MR te lezen.
 
Daarnaast is er een PGMR waar de belangen van het personeel en de zaken daaromtrent worden besproken. Hier zit een van de personeelsleden in.
 
Het postadres van de raad is:
Postbus 117, 2660 AC Bergschenhoek.
Tevens hebben we een mailadres: mr.deacker@spectrum-spco.nl